Demokratiska länder

För att en land ska räknas som en demokrati så innebär det att landet är folkstyrt. Grundtanken med demokrati är att det regelbundet ska vara val som större delar av invånarna får rösta i. Individer som faller utanför de som får rösta kan bero på allt ifrån ålder eller brist på medborgarskap.

Hur demokratiskt ett land är kan beskrivas med vad som kallas för ett demokratiindex. För att bestämma ett land demokratiindex så ser man till flera olika kategorier. Det är 60 stycken olika kategorier som tas hänsyn till när bedömningen görs om ett land. Dessa 60 olika kategorier som bedöms delas in i fem stycken olika huvudkategorier. Dessa fem kategorierna är följande:

  1. Pluralism samt valprocess
  2. De medborgerliga rättigheterna
  3. Funktionaliteten hos regeringen
  4. Det politiska deltagandet
  5. Kulturen i politiken.

Länder och demokratiskt index

Länder och demokratiskt index

När länderna får sina demokratiska index utvärderade så kan länderna delas in i fyra olika grupper beroende på resultatet. Den grupp med högst demokratiindex kallas för fullvärdiga demokratier. Gruppen efter kallas för demokratier med anmärkningar och efter den så kommer gruppen av hybridregimer. Allra sist med minsta poängen i demokratiindex är de så kallade auktoritära regimer. Demokratiindexet för dessa grupper delas in enligt efterföljande:

  1. De fullvärdiga demokratierna

Dessa länder får efter en utvärdering mellan 8,01 till 10 poäng. 

  1. Demokratierna med anmärkningar

Länderna i denna kategori får efter utvärdering mellan 6,01 till 8,00 poäng.

  1. Hybridregimer

Länder med hybridregim får mellan 4,01 till 6,00 poäng efter att de utvärderats.

  1. De auktoritära regimerna

De länder som hamna i denna sista grupp får mellan 0 till 4,00 poäng när de utvärderats.

År 2018 så sammanställdes en lista över demokratiindex i de flesta av världens länder. De länder som hamnar allra högst upp denna lista är de nordiska men på en fjärde plats så finner man Nya Zeeland. Nedan så finner du ordningen som länderna rankats enligt listan:

Länder och demokratiskt index

Norge, sveriges grannland hade ett imponerande demokratiskt index på 9,87. Den andra platsen kneps av Island. Landet slutade på ett demokratiindex på 9,58.Sedan kommer Sverige inte alls långt efter Island med ett index på 9,39.Fjärdeplatsen gick till tidigare nämnda Nya Zeeland. Landets index var då 9,26. Femma kom våra grannar i söder, Danmark. Deras index var 9,22. På sjätte platsen delas av både Kanada och Irland med ett index på 9,15.Den åttonde platsen knep Finland med endast en hundradel mindre i index är de delade sexorna på listan. Indexet var alltså 9,14. På nionde plats hittar man Australien, de kammade hem ett index på 9,09.Schweiz kommer på tionde plats med ett index på 9,03.Länderna ovan var topp tio på listan med demokratiindex. Alla av dem var så kallade fullvärdiga demokratier. Exempel på länder som är demokratier med anmärkningar är sydkorea, chile och USA. Bland länder som är hybridregimer kan man finna Montenegro, Ukraina samt Guatemala. De auktoritära regimerna kan vara länder såsom Angola, Algeriet och Egypten. Allra sist hittar man Nordkorea med ett index med värde av 1,08 men värdet på både valprocess och pluralism samt medborgerliga rättigheter är 0,00.