Hur man mäter demokrati del 1

När man pratar om demokrati är det lätt att bara generalisera och säga att ett land är demokratiskt. Men det finns olika skalor på den demokratiska skalan. Man kan också undra vem som bestämmer om ett land är demokratiskt eller inte. För att mäta demokratin och för att hålla länders status uppdaterade finns det olika mått eller index som utförs av olika organisationer eller företag.

Democracy Index

Democracy Index

Democracy Index

Detta index kallas på svenska för demokratiindex och har utarbetats av det brittiska företaget The Economist Intelligence Unit. Detta index presenterades för första gången år 2006 och har sedan 2010 uppdaterats årligen. Indexet är baserat på 60 olika indikatorer som är indelade i fem kategorier. Kategorierna är valprocess och pluralism, medborgerliga rättigheter, regeringens funktionalitet, politiskt deltagande och politisk kultur. Utifrån dessa kriterier tilldelas poäng mellan 0 till 10. Poängen avgör sedan vilken klassificering landet ska ha. För att anses vara en fullvärdig demokrati måste man ha mellan 8 till 10 poäng. Demokratier med anmärkningar är länder som har mellan 6 och 7,99 poäng. Hybridregimer kallas de länder som fått mellan 4 och 5,99 poäng och sist är auktoritära regimer med poäng mellan 0 och 3,99 poäng. Algoritmen bakom uträkningen av poängen är ganska komplicerad men det finns vissa frågor som anses vara extra viktiga. Fås ett lågt resultat på dessa drar det ned det slutgiltiga resultatet ganska mycket. Frågorna som anses extra viktiga är om man anser att de nationella valen är fria och rättvisa, om väljarnas säkerhet är tillräcklig, om utländska makter påverkar landets regering och sista frågan handlar om tjänstemännens förmåga att genomföra politik. Låga poäng på dessa fyra frågor påverkar alltså slutresultatet en hel del. Det senaste indexet visar att Norge är det mest demokratiska landet i världen följt av Island och Sverige. I botten hittar vi länder som Tchad, Syrien och Nordkorea.

Freedom House

Freedom Huse är en obunden organisation som har som mål att bidra till spridandet av politisk frihet och demokrati. Årligen publicerar man Freedom in the World, men även Freedom of the Press, Freedom on the Net, Nations in Transit, Countries at the Crossroads och Women’s Rights in the Middle East and North Africa. Freedom House har ett brett vetenskapligt erkännande när det gäller deras pålitlighet. Det är ofta som deras rapporter används som källa i andra publikationer. När man pratar om demokrati är det främst deras rapport Freedom in the World man är intresserad av. Den har getts ut sedan år 1972 och rankar länderna på en skala mellan 1 till 7 där de sedan delas in i kategorierna fria, delvis fria och inte fria. Frågor som kan ställas för att fastställa ett resultat är exempelvis om statschefen eller regeringschefen är vald genom fria och rättvisa val, om det finns en oberoende domare, om det finns fackföreningar och så vidare. Mycket av frågorna har med mänskliga rättigheter att göra. Den senaste undersökningen organisationen gjorde visar på att i världen är 87 länder fria, 59 länder är delvis fria och 49 länder är inte fria.