Hur man mäter demokrati del 2

Mätningar och olika former av index är viktiga verktyg för inte minst politikerna. Det finns ett par organisationer som har varit aktiva länge med dessa så kallade demokratimätningar och därför kan sammanställa hur demokratin världen över har utvecklats de senaste decennierna. De flesta olika index ger en relativt samstämmig bild av demokratins ställning och utveckling i världen. Detta då man ofta mäter i regel sådant som har med val och politiska friheter att göra.

Polity IV

Polity IV är ett projekt som handlar om politiska statliga organisationer. Uppgifter om regimer och myndighetsegenskaper uppdateras årligen. Polity IV innehåller data som baseras på forskares subjektiva bedömning av oberoende stater som har en befolkning på över 500 000 personer. Denna informationen finns om totalt 167 länder. Slutsatserna om en stats demokratinivå bygger på en ingående utvärdering av statens öppenhet, politiskt deltagande i allmänhet och omfattningen av kontroller av de verkställande myndigheter. För varje år bestäms ett Polity Score som sträcker sig från -10 till +10. Hamnar ett land mellan -10 och -6 klassas landet som en autokrati. Mellan -5 och +5 klassas landet som en anokrati och mellan +6 till +10 klassas landet som en demokrati. Man använder här lite andra termer och kategorierna är tre, medans vissa andra index använder sig av fyra eller fem kategorier. En autokrati är i princip en diktatur, men det kan finnas skillnader. I en autokrati är makten samlad hos en person medans en diktatur kan ha ett kollektivt styre. En anokrati är ett styrelseskick någonstans mitt emellan en demokrati och en autokrati där olika grupper konstant kämpar om makten.

Democracy Ranking

Democracy Ranking

Democracy Ranking

Detta index har utarbetats av Association for Development and Advancement of the Democracy Award vilket är en österrikisk organisation. Detta index mäter kvaliteten på en demokrati i ett land genom att mäta saker inom politiken i landet men även ekonomi, kunskap, hälsa och miljö. Democracy Ranking ger en bredare förståelse av demokratin genom att skapa en koppling mellan politik och samhällets resultat och prestanda. För att kunna mäta kvaliteten på demokratin har man en formel man baserar kort sagt på frihet och andra egenskaper hos det politiska systemet och de icke-politiska dimensionerna. Demokratimätningen består av sex kategorier som vardera har olika procentsats som avgör hur stor del den kategorien ska väga in i resultatet. Politik står för 50 procent. Jämställdhet, ekonomi, kunskap, hälsa och miljö står vardera för 10 procent. Democracy Ranking rankar länder med en befolkning på över en miljon och klassificerar demokratierna som fria eller delvis fria. Förutom dessa två ovan nämnda index finns det andra som också tillhör de vanliga indexmätningarna. Det handlar om Vanhanen, Varieties of Democracy, Przeworski, Bertelsmann Transformation Index och Boix, Miller och Rosato. Dessa övriga sex index mäter och klassificerar också demokratin i olika länder. Varje index har dock sin egen formel man går efter men man brukar trots allt vara ganska överens när det gäller ländernas status. Ibland kanske någon har Norge på förstaplats medans andra har Norge på en andraplats, men annars brukar resultaten peka åt samma håll.