Olika former av demokrati

Demokrati kan delas in i flertalet olika former. Den representativa demokratin är den vanligaste formen av demokrati idag på nationell nivå. Men förutom den finns en annan vanlig form av demokrati som kallas för direkt demokrati. Den har lite annorlunda egenskaper och förutsättningar för att den ska fungera än den representativa demokratin. Den direkta demokratin existerar i mindre styrelser eller i andra föreningar eller liknande där de röstberättigade är få till antalet.

Direkt demokrati

Direkt demokrati är den typ av demokrati där folket är de som styr. Denna sort av demokrati brukar anses vara den form som föddes i Aten i det antika Grekland. I en direkt demokrati beslutar de röstberättigade själva i alla frågor. För att detta ska fungera på ett bra sätt krävs det i regel att befolkningen är relativt liten. Att ha en stor grupp av röstberättigade som tillsammans ska rösta och komma överens blir alltför ofta mycket svårt. Men i en mindre by där befolkningen inte är stor är det lättare att arbeta mot samma mål och därmed också komma överens i en beslutandeprocess. På grund av detta existerar inte direkt demokrati på nationell nivå utan kan förekomma i exempelvis föreningar och vid möten där de röstberättigade inte är alltför många. Direkt demokrati används även i kommuner i USA med lågt befolkningsantal. Det finns dock förespråkare för direkt demokrati som tycker att det är den form av demokrati som ska finnas på nationell nivå, att medborgarna i landet ska få bestämma själva. De anser att det direkta politikiska inflytandet och ansvaret hos befolkningen ska ökas. Kritiker mot direkt demokrati menar att med tanke på ett lands stora invånarantal, samt den mängd av komplexa politiska frågor idag gör att det inte skulle gå att driva en direkt demokrati på nationell nivå. Medborgarna skulle också ha svårt att sätta sig in i alla frågor, då man i princip måste vara heltidspolitiker för att kunna vara tillräckligt engagerad för att kunna fatta beslut.

Representativ demokrati

Representativ demokrati

Representativ demokrati

Den representativa demokratin är idag den dominerande formen av demokrati. I denna form av demokrati väljer de röstberättigade ombud som kommer vara de som deltar i beslutandeprocessen. Det kan handla om ombud som valts att bli en förenings styrelse eller som vi har på nationell nivå, heltidspolitiker som det svenska folket fått rösta fram. En representativ demokrati bygger således på val och omröstningar, som de moderna västerländska eller liberala demokratierna. Den romerska republiken var den första regeringen i västvärlden som kom att ha en form av representativ demokrati. I de romerska församlingarna var det dock en form av direkt demokrati som rådde. I Storbritannien var Simon de Montfort en företrädare för representativ demokrati då han var bakgrunden till att kungens obegränsade auktoritet berövades honom år 1258 och för att sju år senare ha inkluderat vanliga medborgare från städerna i bestämmandet. Representativ demokrati vann ny mark på 1800-talet då ett stort antal medborgare blev intresserade och involverade i politikens värld. Idag så bor en majoritet av världens invånare i representativa demokratier, inklusive konstitutionella monarkier och republiker med starka grenar av representativ makt.