Vad är demokrati?

Själva ordet demokrati kommer från de grekiska orden demos och kratein. Demos betyder folket och kratein betyder styrelse, och man brukar då säga att demokrati betyder folkstyre, vilket är en bra förklaring på ordet. Innebörden av demokrati utvecklas ständigt, dock är det vissa grundläggande saker som de flesta är överens om att en demokrati handlar om. Det är exempelvis människors lika värde och lika rättigheter, fri åsiktsbildning, tryckfrihet och yttrandefrihet, att alla är lika inför lagen och att fria val hålls, vilket är själva kärnan inom en demokrati.

Ett demokratiskt samhälle

Demokrati är det styrelseskick de flesta länder säger sig ha, men ibland kan det uppfattas av andra att så är inte fallet. Det som det ofta faller på är ett lands valsystem. Ett land som utåt sett kallar sig demokratiskt kan visa sig ha brister i valsystemet där inte alla som borde ha rösträtt har det, att inte vem som helst kan ställa upp i val och så vidare. Att det landet då skulle vara en demokrati är felaktigt, eftersom ett demokratiskt samhälle kännetecknas av sina allmänna och fria val. Men för att man ska kunna kalla ett samhälle demokratiskt räcker det inte bara med fria val. Det krävs en form av respekt från invånarna i ett demokratiskt land, att kunna lyssna och ta till sig vad andra tycker och tänker och att invånarna känner sig delaktiga i samhället. Det kan vara att man känner att man kan vara med och påverka i barnens skola, på sitt arbete och i sitt bostadsområde.

Finns det nackdelar med en demokrati?

Finns det nackdelar med en demokrati?

Finns det nackdelar med en demokrati?

Som med allt finns det för- och nackdelar. I ett demokratiskt land är det allra oftast de rättvisa besluten som vinner i slutändan och den sociala och ekonomiska rättvisan är stor i en demokrati. Jämfört med andra sorter av maktsystem har demokratin en stor fördel i och med att en demokrati har förmågan att lära av misstag. Demokratin är även ett dynamiskt system som hela tiden måste återerövra sig självt genom öppen debatt. I motsatsen till en demokrati, en diktatur, hade denna öppna debatt aldrig skett. I en demokrati ska alla få göra sin röst hörd och det ska kommas överens innan beslut fattas. Detta leder dock till att inom en demokrati existerar ofta mycket byråkrati som förhindrar och försenar beslut, något som invånarna ofta irriterar sig på. I en demokrati så måste partier försöka vinna så många röster de kan inför ett val. Detta leder till att röstfiske och valfläsk dominerar ett valår och att beslut och styrandet över landet delvis sätts åt sidan. Bra beslut som kan ha genomförts förra året väntar ett regeringsparti med tills valåret för att exempelvis gå till val på att man lovar att genomföra det beslutet om man får nytt förtroende. Demokrati är dock alltid att föredra för invånarna i ett land, hur byråkratiskt det än kan bli. Historien visar att demokratiska statsskick skyddar individernas frihet och de mänskliga rättigheterna allra bäst. Demokrati och fred går ofta också hand i hand.